R. DE JONGHE,


Mammouthrijders in west-europa en de ardennen, in vogelvlucht.

1
In 1OO OOO voor christus was de Kaukasus bevolkt met aapmensen en verschillende mystieke en niet mystieke homo sapiens.Mimith, of homo sapiens, vermengd (artikel Bron van Leven) aapmensen,
mystieke volkeren zoals narden die vorig heelal menselijke sjamanistische materie waren enmenselijke materies voor het eerst in het heelal. Deze laatsten trokken rond 8O OOO westwaarts, west-europa in, maar bleven beneden de ijskap, grosso modo beneden Parijs. De mimith gingen hen achterna en gaven een prille initiatie in overleefmystiek, tegen de aangeboren agressie van deze volkeren. Er waren ook aapmensen, beter tegen barre klimaatsomstandigheden bestand. Volkeren die tot vandaag van die initiaties nog weten zijn zigeuners en bv. basken.

2
In 4O OOO voor christus en iets vroeger, net voor het verdwijnen van de aapmensen, kwamen mimiths als homo sapiens in Frankrijk, Duitsland en de belgische Ardennen, nu de ijskap terugtrok. Als mysticus vind je schaarse sporen van hen in de omgeving van Wéris: een paar grotten te Morville en het bronnengebied (nu chalets) in Les Hazalles te Barvaux. De mimith deden meditatie (bewustwordingen) in grotten bij massieve stenen. Dergelijke plaatsen trekken bliksem aan en om zich tegen de verlichte energie van de bliksem die zich op lijnen om de 3° verspreidt (vgl. prehistorische kennis, -video's) te beschermen, groeven ze nieuwe grotten of wierpen tumuli met zalen in, op , bij de kruispunten der ontstane energielijnen.Dat deed -natuurwetten- nieuwe lijnen ontstaan vanuit de tumuli nieuwe lijnen ontstaan en ze werden visionair waargenomen.
De bewustwording en kennis die dat meebracht, zou een grote rol spelen in het oprichten van megalietensites later.(dolmens zijn ook een soort grotten). Het zich beschermen tegen de nefaste invloed van te veel kennis,
vind je in de kaukasusmythologie over Sawsrusquo, een soort dondergod die in feite een materie-uitstoot is van mystieke leiders, om hun lichaam realistische materiebeleving te doen blijven.(artikel Bron van Leven).De mimith in west-europa, net zoals in de Kaukasus zelf, Azië en Mu (continent tussen Azië en Zuid Amerika, bewoond vanaf 8O OOO en geologisch met gaslagen onderbouwd, in 4O OOO langs vulkanen een uitweg zoekend en het continent laten ontploffen en in zee verdwijnen.Micronesië en Macronesië als eilandengroepen zijn de toppen dezer vulkanen boven water stekend), wisten dus uit ervaring (meditatie bij ondergrondse stenen), van wat later door Atlantis zou gebezigd worden. Wat de Ardennen bestreft, vond ik sporen van mimith tot 5O km zuidoost, zuid en zuidwest van Wéris. Ook in de amblèvestreek, waar later veel minder megalieten gebouwd werden. Omdat de cultuur daar mystieker bleef. Mystiek wordt mogelijk gemaakt door de erosie van de aarde die mathematisch is, op aardes manier heelalwetmatigheden uitbeeldend. Bij kaartstudie viel me op dat een vijftiental bergtoppen in Armenie in gelijkzijdige driehoeken liggen, wat niet door mensen veroorzaakt is. Ik vond copieen van dezelfde driehoeken op de stafkaart van het amblèvegebied, zij het 2,5 maal kleiner. Maar hier zijn de hoekpunten geen bergtoppen, maar prehistorische dorpen, oude bronputten en heilige plaatsen waar tot vandaag een heilige boom staat. Ik vond ook copieën (op andere schaal) van bergstructuren in Georgië, maar op andere schaal (recentere inwijkingen). Het komt erop neer dat volkeren uit de Kaukasus de mystiek in bloed en genen hadden en zonder ten denken het nieuwe land indeelden volgens de wetmatigheden van de bergen en aardeërosie van het thuisland.

3
Rond 1O OOO voor christus trokken mimith (erg menselijken) van de Kaukasus Duitsland en Nederland door tot de Doggerbank, nu zandbank in de noordzee, tussen Schotland en Scandinavië, grenzend aan de Atlantische Oceaan (de noordzee bestond nog niet). De ijskap was er gesmolten, maar lag nog over Scandinavië. Op de doggerbank, waar Denemarken het enig overblijvende van is boven water, stichtten ze Atlantis.
In 7OOO kwam Scandinavië onder het ijs vandaan en er doken mensen op voor het eerst menselijke materie in het heelal: de indogermanen. Er werd uitgewisseld en er waren ruilhuwelijken. Een deel van deze culturen trok (terug) naar de Balkan. Sommigen trokken verder en stichtten met Armeniërs Mesopotamië. Anderen trokken (5OOO) door Frankrijk tot in de Ardennen en richtten megalietische sites op.(S.O.M. cultuur). Er kwamen ook atlantiërs met indogermanen gemengd uit Zweden en Denemarken door Nederland (hunnebeddden) tot aan en in de Ardennen.Ook zij richtten megalieten op (trechter-bekercultuur).Te Wéris-Heyd-Oppagne-Barvaux veranderden de dolmenbouwers (S.O.M.) het landschap totaal: afplatten en ophogen. Ze verlegden de rivier Aisne tot een halve cirkel van zuid naar oost tot noord. (Eveux - Les Aunais en Ninane- dorp Aisne). In het midden van de (afgeplatte) cirkel richtten ze de begraven pyramide "al voye di plain " op. Maar ze wierpen ook "long barrows" op, kilometers lange heuvels, ongeveer 54° geöriënteerd, wat de zonsopgang van de langste dag is. Het valt op dat het huidig landschap van Wéris een miniatuur is van het reliëf van de doggerbank. Oppagne is dan koningstad, Wènin is koninginnenstad, de long barrows zijn zoals de bergketen van de doggerbank (54°) georiënteerd en er is de vlakte of vallei, waar op de doggerbank de laatste mammouthweides waren.Het dorp Barvaux ligt vanuit Atlantis' standpunt aan de zee(noordelijk), maar hier is er in plaats van een zee een rivier, nl de Ourthe, wat "grensrivier" betekent. De trechter-berkercultuur woonde oostelijk en zuidelijk van de Aisne. De S.O.M. in de cirkel en verderop.In les Hazalles (Hotemme, Vésin, Bouchaimont ook) weken afstammelingen van de mimith 4O OOO in en bouwden eenn long barrow (45° en maanstand) en dolmens rond de steengroeve te Wéris. Vermits het landschap totaal veranderd was, verdwenen de eerder schaarse constructies van de mimiths 4O OOO van Wéris zelf onder de grond en onder de longbarrows met zijn 15 Km ondergrondse steden.Maar ook 5O km zuidoost, zuid en zuidwest van Wéris vond ik duizenden prehistorische graven en ingangen van nog meer ondergrondse steden. De Amblève bleef mystieker: er werd veel minder aan het landschap veranderd.Dat Wéris als centrale megalietensite georiënteerd is als basis (cfr. plannen Wéris en tekst) legt uit dat deze versjamanistische culturen vooral kennis zochten over het heelal en niet langer mystiek (materiebeleving ten voeten uit) waren . Toch bleef er mystiek te Wéris. Volkeren (leiderschappen) uit Zuid Europa en Frankrijk reeds overleefmystiek meegekregen in 8O OOO - 4O OOO, stuurden leiders naar Wéris. Ze leefden
met hun schapen (nu bebost) ten zuiden van de pyramide al voye di plain, maar binnen de aisnecirkel. Ze deden bronnencultus. Er kwamen op het beperkt gedeelte van Wéris' megalietensite (1O km) dus vier types
(leidersfiguren die initiatie zochten) mensen voor. De trechter-bekers van Zweden en Denemarken oostelijk en zuidelijk van de Aisne. Binnen de cirkel rond de pyramide had je nieuwkomers die kennis en sjamanisme zochten, hun meesters uit de Balkan afkomstig.In het westen had je verderzettingvan mystiek uit ardeense mystieke gebieden uit 4O OOO, nu kennis uit het lijf sja-manistisch doend (long barrow 45 ° of vroegst opkomen van de MAAN in de winter).En je had enkele slangensjamanen bij hun 5 bronnen de overleefmystiek van hun voorouders verderzettend en sjamanistisch transformerend. Wat er ruimer rond Wéris bestond in 45OO-28OO is minder duidelijk, maar waarschijnlijk net zo goed vele types van volkeren, verschillende vormen van mystiek en sjamanisme bedrijvend. Wat wel duidelijk is: de verlichten uit de S.O.M cultuur ontstaan, kunnen een heelal later iets doen zoals de mystiek van narden in de Kaukasus. En de slangensjamanen kunnen binnen een heelal, na volgende big bang mimithmystiek worden. (Vgl. artikel Bron van Leven).

4
Wat betreft de rest van de wereld, twee opmerkingen.
a.
De culturen van Afrika, Azië, Mu, oorspronkelijken van noord- en zuid amerika, deden vreemd genoeg als homo sapiens mystiek van AAPMENSEN. Hoe dat mogelijk is, kan je lezen uit geometrische studies op het relief van deze continenten. Vooral de bron van deze cultuur (sapiens doet aapmensmystiek) vind je uitgelegd in het thuisland: Tanzania. Maar er was ook een menselijke ingreep nodig. Kaukasische mimith als mix van homo sapiens en neanderthaler hebben deze volkeren die naar Azië, beide Amerika's en Australiër trokken, vanaf de tijd dat Mu alles organiseerde en inspireerde oostelijk van de Kaukasus, (8O OOO), deze homo sapiens die voor het eerst menselijke materie was

b.
Wat het Egypte van de farao's betreft. Die culturen zijn ontstaan uit uitwijkingen van de doggerbank toen die onder water dreigde te lopen.Recenter kwamen ook mystiekere volkstammen tussen vanuit Anatholië en Mesopothamië.Terwijl Mesopothamië zelf ook atlantiërs binnenkreeg (Hammourabi). Steeds zit de mimith eronder, omdat zij de eerste mystiek waren en de mystiek van dode materie die een garantie op realisme is: ook langs Mu en later Atlantis.

5. TOEGIFT

DE 17 BRONNEN VAN LEVEN

in de aarde:
1 Bewust worden van mystiek als materiebeleving. Bron is middelpunt aarde.
2 Bewust worden van de mystieke werking der materie. Bron is stofuitstoot midden aarde.
3 Bewustworden van lichaam als bestand tegen uitgedachte werelden. Bron is materie der aarde.
4 Bewustworden van het lichaam doorheen de tijd..
Bron is de stofuitstoot van de materie van de aarde.

in de berg Aragats (Armenië en land Armenië):
5 Lichaamsbeleving tegen de tijd. Bron is de berengrot.
6 Lichaamsbeleving doorheen de tijd. Bron is de bron van de rivier Kasagh.
7 Lichaamsdbeleving tegen zwarte gat centrum zonnestelsel(groep). Bron is de loop van de rivier Kasagh.
8 Lichaamsbeleving tegen ingebeeld einde heelal. Bron is bron en rivier (loop) Araxes.
9 Lichaamsbeleving tegen tyrannie. Bron is top Aragats en grotten eronder.
1O Lichaamsbeleving tegen Roos der Mystiek definitief hier. Bron is geboortegrot Aragats.
11 Lichaamsbeleving als persoonlijke beleving mystiek. Bron is de huwelijksgrot Aragats.
12 Lichaamsbeleving als steeds persoonlijk blijvend. Bron is groene en blauwe grotten Aragats.
13 Lichaamsbeleving als uniek tegenover eender wie of wat. Bron is Tiblinka's grotten, Aragats.

in mensen:
14 Lichaamsbeleving als grenzen stellen Bron: koning en koningin Mimith.
15 Lichaamsbeleving als grenzen accepteren. Bron is het mimithvolk doorheen de geschiedenis.
16 Lichaamsbeleving als twee heelals materiëel meemaken. Bron is leven en de mensheid.
17 Lichaamsbeleving als roeping tot koninklijke mystiek, maar nooit hier. Bron is leven en mensheid op weg blijvend.

IN HET MIMITH MYSTIEKE KONINKLIJKE GEZELSCHAP WERKEN DE 17 BRONNEN OP UNIEKE MANIER.

1 Zon is een vuur in het middelpunt van de aarde. Zon aan de hemel beleven, is illusie.
2 Mystiek zijn, is ruimte van heelal zijn en dat bereizen.
3 Dat doe je in een lichaam op aarde op zoek naar de bron van leven.
4 Basismaterie van alles is de dode materie van bergen en rotsen.

5 De koningin is de mystiek van maan en planeten: mystiek van dode materie en mimith.
6 Zij zuivert met stormen de wereld. Wat versleten is van illusie nastreven, wordt opgeruimd (zuivering).
7 Zij is strijd en evenwicht en dat transformeert de wereld, het leven en de mens.
8 Zij is een oase van rust, met de bron, dieren, planten en haar genootschap. liminatie van het waardeloze raast errond,maar raakt hen niet.
9 De koning wil voor de aarde zorgen.
10 Hij heeft alle kennis.
11 Als man is hij begrensd en beperkt .
12 Dus trouwt hij de vrouwe, zijn koningin.
13 De geest van mensen (kubanmaterie) bekoort hen illusie en macht na te streven.
14 Lichaamsbeleving is realiteit.
15 De strijd tussen beide resulteert in lichaamsbeleving concreet en geest-van-lichaam (stofuitstoten) als concreet zelf beleefbaar .
16 Aan verstandig zijn en dat toepassen heb je niets. et geeft metafysische dood. Wel kan je ervaringen van je lichaam bij mondjesmaat leren begrijpen.
17 Hoe uniek je ook bent, je bent steeds anders dan eender wie of wat en zo geef je maximaal authonomie aan anderen, zelfs aan metafysisch doden.

BIBLIOGRAFIE

1 Anthropologie, arceologie, geschiedschrijving.

AUBARBIER,J.L.,Préhistoire in de Périgord.
BAUDIN,L., La vie quotidienne au temps des derniers Incas.
BLUNDEN, C., Atlas de la Chine.
BOSINSKI,G., Les civilisations de la préhistoire.
BURENHULT, G., De eerste mens.
CUYPERS,J.B.,Toeareg.
DERUELLE, J., De la préhistoire à l'Atlantide des mégalithes.
FRAZER, J.G., De gouden tak.
GROOTAERS,J.L., Ubangi.
HERREMAN, F., Oceanië.
JORDANES, The origin and deeds of the Goths.
KIRCH,P.V.,Hawaiki, ancestral Polynesia.
MAINI, M. Voyage vers l'île mysterieuse de la Polynesie à l'île de Paques.
MONTET, P., La vie quotidienne en Egypte au temps de Ramses.
MOSER, A., Mongolia.
PETRIDIS, C., Art and power in the central african savanna.
ROAF, M., Cultural atlas of Mesopotamia.
SAGONA, A., A view from the highlands.
SAGONA, A., Archeology in southern Caucasus.
SMITH, The foundations of research and regional survey in the Tsaghkahovit Plain, Armenia.
SKIRA, Arts of Afrika.
VIALOU, D., La préhistoire.
WHIGHTMAN, G.J., Sacred spaces.
YANIN, V., Fouilles et recherche's archéologiques en URSS.

2 Reisverslagen en filosofie

BOURITIUS, G.J.F., De geschiedenis der Slaven.
LEVI, J., Confusius.
POLO, M. , De wonderen van de Oriënt.
SCHEPEL, S., Enuma Elish.
SCHIPPER, K., Tao, de levende religie van China.
STEPHENSON, J., De taal van het land. (Tanzania).
VAN DEN BERG, B. en H., Reishandboek van de Ardennen.

3 Kunst (traditioneel)

Als mimithmysticus interpreteer ik ook geometrie van megalietensites en erosie der aarde, maar ook
traditionele kunst.

BOUKOUBZA, A., La poterie marocaine.
DURLIAT, M. , Des barbares à l'an mil.
ELISEEF, D. en V., L'art de l'ancien Japon.
FAHR-BECKER, G., Les arts de l'Asie orientale.
FRANCH, J.A., Pré columbian art.
GERMOND, PH., Bestiaire Egyptien.
GODARD, A., L'Art de l'Iran.
GUBEL, E.,Kunstschatten uit het nabije oosten en Iran.
HUET, M., Danses d' Afrique.
JAMES, T.G.H., De grote farao's.
KAEPPLER, L., L' Art océanien.
LEROI-GOURHAN, A.,Préhistoire de l' Art occidental.
LOUKONINE, V. , Persian lost treasures.
MEYER, A., Oceanic Art.
PENNEY, D., Arts des indiens d'Amérique du nord.
PETER, H., Polynesier, Vikinger der Südsee.
WAITE, D., Salomon Islands.

4 Eigen werk (niet uitgegeven bij vrienden dus).

DE JONGHE, R., 7OOO blz over sjamanisme en megalieten.
DE JONGHE, R., 7OOO blz Mystieke authobiografie.

ACTUALITEIT DER MEGALIETEN, VOORAL ARDENNEN

In 45OO voor christus werd het landschap aangepast en de kosmische antennes (cfr. plannen Wéris) geactiveerd op energie naar dolmens en menhirs te leiden. Dolmens waren initiatieplaatsen. In 32OO voor christus telde Wéris en omgeving voor leiders alleen (hergebruik dolmens) 344 dolmens, gerangschikt op twee rechte en drie kromme lijnen, plus de zeven saturnusdolmens. Deze dolmens voor leiders, waren er voor alle grote leiders der 28 megalietische stammen over west-europa eens Atlantis onder de zee kwam. Wéris was het belangrijkste megalietische tempelcomplex van west-europa, zijn "Mekka". Er was ook een centrum in Limburg, Zonhoven en een in het Eifelgebergte , de Katzenknippe. De drie centra lagen in een gelijkzijdige driehoek. Centrum daarvan: de niet meer gebruik zijnde steenkoolmijn van Argenteau bij Luik.
Wéris was het belangrijkste van de drie centra en de aardekracht.Zonhoven had de zonnekracht en Katzenknippe de maankracht. Maar heel de provincie Luxemburg, wat lichtburcht betekent, had her en de kosmische antennes zoals Blancs Cailloux te Mousny of in het Everzwijnenpark van La Roche (nu steengroeve).Limburg van zijn kant zit vol kristalstructuren (energielijnen om de 3O° in de cirkel)wat trechter bekercultuur onderstelt. Ook west- en frans vlaanderen doen mee, wat betreft bijna unieke atlantisinwijking.Naast de centra met elk hun periferie, speelden ook de Vogezen mee, de Ardèche, Noord-Duitsland
en Zwitserland (Bern). Er waren ook lokale centra die zeer indrukwekkend waren. jn kennis van de megalietische site en het reeds jaren bekend maken, heeft nogal herrie ge-geven. Ik had in 1998 een waals minister zover dat hij Wéris wou doen opgraven. Maar wetenschappers die geacht worden daarmee bezig te zijn, werden door een paar corrupte plaatselijke politici benaderd. Zij kochten gronden van boeren op en verkavelden dat.(vgl. video 2O12 deel 2 en fragment over vermeende schouwbrand op "hedendaags sjamanisme"-video.) Toen de ultieme moordaanslag op mijn bloedplaten mislukte en ik dat bekend maakte,
was ik van de ene op de andere dag verlost van wat een ongeneeslijke ziekte moest lijken. Men ging meer systhematisch proberen vals te beschuldigen (wat men tevoren ook reeds probeerde). Nederlanders, vlamingen en walen worden betaald om me valselijk van (meestal sexuele) misdrijven te betichten. Een man die ik humoristisch Delirium Tremens noem, ging deze winter van café naar café , en stelde
vrouwen en meisjes voor me vals te beschuldigen.Hij zou dan als getuige hun leugenachtige verklaringen bevestigen.Ik ken een tiental valse getuigen die dat proberen. Een vrouw die voor een plaatselijk cultureel initiatief werkt, verklaarde haar baas dat nu ze niet langer met haar minderjarige dochter aan me moet zitten, per maand 3OO euro minder inkomen heeft.-tot daar actuele betekenis van megalietensite Wéris.
De energie die de megalieten (antennelijnen, dolmenlijnen) toevoegden aan natuurlijke werking der aarde (magnetisme, tellurisme) is sinds 1994 en 2OO8 (dolmenlijnen) uitgedoofd, zoals ik in het frans, engels en spaans in een video op deze website vertel.

3O april 2O12, R.De Jonghe